FB játék szabályzat

Facebook Nyereményjáték Szabályzat

HELAN – BONATTI közös Facebook játékához

2020.11.25-2020.11.28

FLYFIT Kft. / DREAM SHOPPING Kft.

PROMÓCIÓS JÁTÉK

  1. A JÁTÉK ELNEVEZÉSE, A JÁTÉK MEGHATÁROZÁSA, SZERVEZŐJE

A játék elnevezése: „Természetes Őszi Szépség” (a továbbiakban: Játék).

A Játék szervezője a FlyFit Kft. és Dream Shopping Kft. együttesen.

Céges adatok:

FlyFit Kft:

A Helan Biokozmetikumok magyarországi képviselete

Deam Shopping Kft.

Székhely: 2083. Solymár, Birs utca 4.  Cégjegyzékszám: 13-09-169230, adószám: 24881735-2-13

A Bonatti fehérneműmárka magyarországi hivatalos képviselője

(a továbbiakban és együttesen, mint: Szervezők)

A játék meghatározása: Szervezők nyereményjátékot hirdetnek a www.facebook.com címen elérhető közösségi portálon (a továbbiakban: Facebook, vagy közösségi portál) 2020. november 19-25 időtartam keretei között.

A játék időtartama alatt a játékban résztvevőknek a www.facebook.com/helanbiokozmetikumok oldalon rögzített felső nyereményjáték posztban alatt, kommentben egy terméket kell hivatalos linkkel megnevezniük a www.okoabc.hu oldalról, s hogy kinek ajánlanák a terméket, így egy másik – ajánlott személyt is fel kell tüntetniük. Csak olyan ajánlott személy tüntethető fel, aki szintén rendelkezik Facebook profillal.

A nyereményjáték időtartamának lejárta után, a socialwinner.besocial.hu online applikáció segítségével sorsolunk ki a Helan Biokozmetikumok oldalon 2 olyan „FŐ” nyertest, akik a fehérnemű és parfüm szettetkapják, valamint másik 2 nyertest, akik pedig a „FŐ” nyertesek ajánlottak, számukra pedig illatminta csomagot küldünk ajándékba.

A nyereményjátékhoz a Facebook-nak nincs köze. A nyereményjáték a résztvevők számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel. A promóciót a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá, nem végzi és a promóció nem kapcsolódik a Facebook-hoz. A promócióhoz kapcsolódó adminisztrációs a Facebook oldalak szolgáltatásában üzemelő oldalakon zajlódik és ott végezhető. A promóciót a Szervező Felek végzik, saját kockázatukra, melyhez a Facebook nem nyújt segítséget, nem támogatja azt.

A Szervező Felek fenntartják a jogot, hogy a játékhoz kapcsolódó posztot, melyet elsőként a www.facebook.com/HelanBiokozmetikum oldal tesz majd közzé, a www.facebook.com/bonatti.hu oldal is megoszt majd, az ottani játékhoz kapcsolódó kérdésekkel. Szervezők megállapodnak, hogy a játék mindkettejük oldalán ugyanazzal a megnevezéssel fut, de a játékosoknak feltett kérdések, az adott vállalkozások termék / szolgáltatás profiljához alkalmazkodnak. Időtartamunk ugyanaz, a „FŐ” nyeremények tartalma minden esetben egy fehérnemű és egy BioParfüm. Emellett a Helan Biokozmetikumok oldalán az ottani játékhoz kapcsolódva a játékosok által ajánlott nyertesek – illatminta csomagot kapnak.

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL SZEMÉLYI FELTÉTELEI:

A Játékban részt vehet minden cselekvőképes felnőtt korú, magyarországi lakóhellyel rendelkező természetes személy. A korlátozottan cselekvőképes kiskorú természetes személyek részvételéhez a szülői felügyeletet gyakorló személy, míg a cselekvőképességében részletesen korlátozott nagykorú természetes személy részvételéhez a gondnoka előzetes hozzájárulása szükséges.

A Játékból ki vannak zárva a Szervező, valamint a Szervező számára szerződés alapján megbízási, illetőleg vállalkozási tevékenységet kifejtő valamennyi magán- illetőleg jogi személy, továbbá az említett felek munkavállalójának vagy vezető tisztségviselőjének a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény. 8:1. § (1) bekezdésének 2. pontjában meghatározott hozzátartozói, illetőleg a hozzátartozók gyermekei.

III. A JÁTÉKOK IDŐTARTAMA:

A Játék 2020. november 19. napján kezdődik, és 2020. november 26. napjáig tart.

Sorsolás: 2020. november 28 –án, online a megnevezett online sorsolási alkalmazással a Szervezők oldalán külön – külön.

 

  1. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI:

A játékban minden olyan, II. pontban említett személy Játékosként részt vehet, aki:

– A szervezők által képviselt FB oldalak követője

– Aki a posztok alatt a Szervezők által elvárt módon kommentel, az adott Szervezői oldalon rögzített nyereményjáték poszt alatt.   ( Helan Biokozmetikumok FB oldalon egy konkrét terméket kell megnevezni, annak linkjével a nyereményjáték posztja alatt, s a terméket ajánlani kell valakinek, aki szintén rendelkezik FB profillal és a neve taggelésre kerül a posztban. A Bonetti Facebook oldalon pedig: …..

– Egy nyereményjáték poszt alatt egy személy részéről több poszt is lehet, de csak és kizárólag a nyereményjátékban előírt feltételek mellett.

– A Szervezők nem vállalnak felelősséget a névazonosság, vagy a nyertesek azonosításának bármely egyéb hibájából eredő követelésért.

– A nyertesek vállalják, hogy nevüket a nyereményjáték nyertessége kapcsán feltüntetik a szervezők, s a megkapott ajándékkal, akár üzletekben, akár otthonról a nyertesek fotót küldenek majd a Szervezők részére.

  1. NYEREMÉNYEK:

A Helan Biokozmetikumok FB oldalon:

Bonetti fehérnemű és Helan Biokozmetikum Bioparfüm – SZETT – melyből 1 darab kerül kisorsolásra, mint főnyeremény. Emellett 1 db illatminta csomag is kisorolásra kerül az ajánlottak részére.

Az ajándék értéke: 20.000 Ft / szett ?

A Bonetti Fehérnemű FB oldalon pedig a következő nyeremények kerülnek kisorsolásra:

Bonetti fehérnemű és Helan Biokozmetikum Bioparfüm – SZETT – melyből 1 darab kerül kisorsolásra, mint főnyeremény. Emellett 1 db illatminta csomag is kisorolásra kerül az ajánlottak részére.

A Bonatti fehérnemű mint Szervező vállalja, hogy a nyertes részére a megfelelő méretű fehérnemű szettet biztosítja. Szervezők vállalják, hogy a nyertes részére a nyereményt postai úton, tértivevényesen juttatják el.

  1. SORSOLÁS IDEJE ÉS A NYERTESEK ÉRTESÍTÉSE:

Sorsolás: 2020. november 28-án, online a megnevezett online sorsolási alkalmazással történik mindkét Szervező FB oldalán.

Szervező a nyertesek nevét legkésőbb a sorsolást követő napon teszi közzé FB oldalainkon.

A nyertes Játékos ezt követően felvehetik a kapcsolatot Szervezőkkel a kapcsolatot a a Szervezők FB oldalán keresztül. Üzenetben,  hogy egyeztessék a nyeremény eljuttatásának módját, elérhetőségét.

VII. ADÓZÁSI KÉRDÉSEK:

A nyereményt a Személyi Jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (Szjatv.) 76. § (5) bekezdése által előhívott (3) bekezdése alapján adóköteles juttatás, melynek megfizetésére az Szjatv. 70. § (3) bekezdés d) pontja, valamint az Szjatv. 69. § (1) bekezdése alapján a Szervezőt terheli.

A nyertes Játékos köteles minden esetlegesen szükségessé váló, az adóügyi adminisztráció szempontjából nélkülözhetetlen vagy azt megkönnyítő adatszolgáltatást biztosítani, illetve nyilatkozatot megadni. Az esetleges késedelméből adódó, a Szervezőket terhelő következményekért nyertes Játékos felelőssé tehető. Szervezők jogosultak a nyereményeket mindaddig visszatartani, amíg a szükséges információkat Játékostól nem kapja meg. A nyeremény megszerzésének módját az átvételi elismervény igazolja, külön dokumentum kiállítására nem kerül sor.

VIII. ADATKEZELÉS:

A Játékos, illetve törvényes képviselője jelentkezésével hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott személyes adatokat Szervező a Játék lebonyolítása céljából felhasználja és kezelje. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.) előírt kötelezettségünknek megfelelően tájékoztatjuk, hogy az adatkezelés jogalapja a Játékos (törvényes képviselője) önkéntes hozzájárulása, amely hozzájárulását a Játékra történő jelentkezésével adja meg.

A Facebook adatlapon, vagy a játék során közölt személyes adatokat Szervező bizalmasan kezeli, azokat kizárólag a Játék lebonyolításában részt vevő alkalmazottai, vagy megbízottai ismerhetik meg. Tájékoztatjuk, hogy Szervező a megadott személyes adatokat az Infotv. 6. § (5) bekezdése alapján, az esetleges megalapozatlan igények elhárítása céljából, a pályázatok elbírálásától számított 5 évig (a magyar polgári jog szerinti általános elévülési időn belül) nyilvántarthatja. Az ötödik év elteltével a megadott személyes adatokat adatbázisunkból véglegesen és visszavonhatatlanul töröljük.

Játékos, illetőleg törvényes képviselője bármikor tájékoztatást kérhet személyes adatainak a kezeléséről, továbbá kérheti személyes adatainak a helyesbítését, zárolását és törlését, valamint tiltakozhat személyes adatainak a kezelése ellen, illetve jogainak a megsértése esetén jogosult bírósághoz fordulni, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé bejelentéssel élni.

Az adatok kezelését Szervezők, mint adatkezelők végzik, saját vállalkozásaik hatáskörében.

Szervező a személyes adatokat a jogszabályok rendelkezéseinek (az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény, és az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény) megfelelően, bizalmasan kezeli.

Játékos hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben játékon a nyertesek között szerepel, úgy nevét és lakcímét (kizárólag a település nevét) a Szervezők internetes oldalaikon – Facebook –  közzétegyék.

A résztvevők a jelen Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy:

  1. a) Szervezők díjmentesen felhasználja a nyertes személyi adatait és személyes jellegű információit (név, vezetéknév, cím, életkor, telefonszám stb.) a Játék lebonyolítása és dokumentálása céljára;
  2. b) Szervezők fenntartják a jogot, hogy külön díjazás nélkül publikálja, felhasználja, vagy ismertesse a nyertesek nevét és fotóját a médiában, saját kommunikációs csatornáin és egyéb promóciós és reklám célokat szolgáló anyagokban;
  3. c) a résztvevő e-mail címe a Szervező által reklámcélú felhasználásra kerülhet, így résztvevő hírlevelet kaphat, melyben akciókról, újdonságokról értesíthetik.
  4. VEGYES RENDELKEZÉSEK:

Szervező korlátozásoktól mentesen fenntartja magának a jogot, hogy a jelen játékszabályzat tartalmát a jogszabályoknak megfelelően módosítsa